Cilji projekta

1. Monitoring na nivoju populacije, upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in jugo-zahodnem delu Alp

Glavni cilj projekta je prehod iz upravljanja z rjavim medvedom na lokalni ravni na upravljanje, varstvo in monitoring vrste na nivoju populacije. V ta namen bomo vzpostavili čezmejno mrežo strokovnjakov, izboljšali metode spremljanja populacije, uvedli dolgoročno in čezmejno spremljanje populacije ter vzpostavili prvo prostorsko podatkovno bazo na populacijskem nivoju. Vzpostavili bomo komunikacijske in podatkovne kanale za izmenjavo podatkov, ki so nujno potrebni za uspešno sodelovanje. Osnova našega delovanja bo strokovna in zakonodajna podlaga. Projekt predstavlja enega prvih poskusov vzpostavitve čezmejnega upravljanja velike zveri v Evropi. Ideja je bila potrjena in podprta s strani Evropske komisije z dokumentom »Navodila za načrte upravljanja velikih zveri na nivoju populacije« (angl. Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores), vendar pa je ta v praksi redko izvedena.

2. Zmanjšanje števila konfliktov med človekom in medvedom ter promocija sobivanja

V sklopu različnih akcij bomo proučevali vzroke, ki privedejo do nastanka »vročih točk« konfliktov in uporabili nesmrtonosne rešitve za zagotavljanje primerov dobrih praks. Prikazali bomo rešitve, kako medvedom omejiti dostop do hrane človeškega izvora in proučevali mrhovino povožene divjadi kot alternativni naravni vir beljakovin. Promovirali bomo uporabo medvedov kot eko-turistične zanimivosti, proučevali odnose javnosti do medvedov in rezultate raziskav uporabili pri izobraževalnih in promocijskih aktivnostih za izboljšanje poznavanja vrste in promocijo sobivanja.

3. Promocija naravnega širjenja rjavega medveda iz Dinaridov v Alpe

Kljub modelni raziskavi habitata, ki je pokazala, da območje Alp lahko prenese populacijo medvedov in kljub uspešnosti majhne ponovno naseljene populacije medvedov v Trentinu (Italija), je naravna širitev medveda v Alpe počasna. S to tematiko se bomo soočili z multidisciplinarnim pristopom ter ugotavljali socialne in fizične prepreke, ki razširjanje omejujejo, in poskušali poiskati naravne koridorje, ki jih je potrebno varovati. Poiskali bomo rešitve za upočasnitev nadaljnje fragmentacije habitata, povišali socialno sprejemljivost rjavega medveda na območjih, kjer vrsta ni stalno prisotna in kjer je naravno širjenje populacije pričakovano. Eden izmed glavnih ciljev je tudi zmanjšanje smrtnosti medvedov v prometu.

18. februarja, 2015 |